Skutki prawne prowadzenia pojazdu po alkoholu.

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,2‰

Poziom (stężenie) alkoholu w organizmie określa się masą czystego alkoholu zawartego w 100 ml krwi (wyrażoną w promilach – ‰) lub ilością alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ (lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) – określa się to jako stan po użyciu alkoholu. Wprowadzenie do definicji stanu nietrzeźwości zwrotu „prowadzi do” odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Słowa „prowadzi do” pozwalają na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości. Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), wówczas jest to stan nietrzeźwości.

Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Stan po użyciu alkoholu (0,2-0,5‰) – wykroczenie!

Za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie prawo polskie przewiduje następujące kary:

 • areszt od 5 do 30 dni lub grzywnę w wysokości od 50 do nawet 5000 zł dla pojazdów mechanicznych
 • areszt do 14 dni lub grzywnę do 5000 zł dla pojazdów innych niż mechaniczne
 • w obu przypadkach zatrzymane zostaje prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, przy czym określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy
 • jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu
 • karą grzywny może zostać również ukarana osoba, która dopuszcza

Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) – przestępstwo! 

Zgodnie z kodeksem karnym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Kary przewidziane przez polskie prawo są następujące:

 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 dla pojazdów mechanicznych
 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
 • w obu przypadkach prawo jazdy zostają zatrzymane na okres od 1 do 10 lat
 • w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek, w którym są zabici albo ranni kary są znacznie surowsze – do 12 lat więzienia oraz sąd może zdecydować o dożywotnim zakazie kierowania pojazdem
 • oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych
 • ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa
 • prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszał się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych
 • należy również pamiętać, że środka karnego orzeczonego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie można skrócić
 • należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca – pasażer lub każda inna osoba zachęcając lub godząc się na picie wódki przez kierowcę a następnie dopuszczając go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa

Punkty karne.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu, grozi 10 punktów karnych.